Inligting

Christenskap

ChristenskapWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Christendom (uit die Griekse Christos, letterlik - die gesalfde) is een van die drie wêreldgodsdienste wat ontstaan ​​het in die 1ste eeu n.C. in Palestina, in die middel waarvan die beeld staan ​​van die God-mens - Jesus Christus, wat versoening gedoen het vir die sondes van die mensdom deur sy martelaarskap aan die kruis en die weg oopgemaak het vir laasgenoemde om weer met God te verenig. In moderne tye word hierdie term gebruik om die drie hoofrigtings van die Christendom te karakteriseer: Ortodoksie, Katolisisme en Protestantisme. Volgens die VN is daar 1,5 miljard Christene ter wêreld, volgens UNESCO 1,3 miljard.

Anders as ander godsdienste, is die Christendom deur God aan die mens gegee. Enige Christen sal dit vir jou sê, want hierdie posisie is deel van sy geloof, maar mense wat ietwat ver van die Christendom af is (wel, of net nuuskierige wetenskaplikes), het na die vergelykende geskiedenis van godsdienstige leringe tot die gevolgtrekking gekom dat die Christendom verskillende etiese en filosofiese idees geabsorbeer het. ander godsdienste, soos Judaïsme, Mithraïsme, en die sienings van die antieke Oosterse godsdienste.

Die Christendom kom uit die Joodse omgewing. Een van die bevestigings kan die volgende woorde van Christus wees: "Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te verbreek nie; ek het nie gekom om die wet te oortree nie, maar om te vervul" (Mattheüs 5:27) en die feit dat Jesus in die Joodse volk gebore is, wat in die raamwerk van die Judaïsme en wag op sy Messias. Vervolgens word die Christendom deur die Christendom heroorweeg in die rigting van die verdieping van die morele godsdienstige aspek, wat die basiese beginsel van liefde vir alles wat bestaan, bevestig.

Jesus Christus is 'n historiese persoon. Dit is die mening van verteenwoordigers van een van die hoofskole wat by die studie van hierdie kwessie betrokke is. Verteenwoordigers van die ander is van mening dat Jesus 'n taamlike mitologiese persoon is. Volgens laasgenoemde bevat die moderne wetenskap geen spesifieke historiese gegewens oor hierdie persoon nie. In hulle oë is die evangelies sonder historiese akkuraatheid, omdat dit baie jare ná die gebeure geskryf is, hulle ander Oosterse godsdienste en sonde herhaal met 'n groot aantal teenstrydighede. Die historiese bronne van die begin van die 1ste eeu weerspieël glad nie die prediking van Christus of die wonderwerke wat hy verrig het nie.
Die historiese skool noem die volgende feite as bewys van die werklike bestaan ​​van Jesus Christus: die werklikheid van die karakters waarna daar in die Nuwe Testament verwys word, 'n aantal historiese bronne wat inligting bevat oor Christus, waarvan die bekendste as die 'Oudhede' van Josephus beskou word.
Daar moet op gelet word dat die meerderheid godsdienstige geleerdes, sowel as Christene self, die afgelope paar jaar die standpunt inneem dat Jesus Christus werklik bestaan ​​het.

In die Christendom is daar tien basiese gebooie, waarvolgens 'n persoon moet lewe. Hulle is op kliptafels geskryf, en dit is deur God aan die berg Sinai gegee.
1. Ek is die Here, u God ... Mag u geen ander gode voor my aangesig hê nie.
2. Moenie jouself 'n afgod maak nie.
3. Moenie die naam van die Here jou God ydellik gebruik nie.
4. Wy die sewende dag aan die Here jou God toe.
5. Eer jou vader en jou moeder.
6. Moenie doodmaak nie.
7. Moenie egbreuk pleeg nie.
8. Moenie steel nie.
9. Moenie vals getuienis teen u naaste lewer nie.
10. Moenie iets begeer wat u naaste het nie.

Die Bergrede is van groot belang vir Christelike begrip en leierskap in die lewe. Die Bergrede word beskou as die kern van die leer van Jesus Christus. Daarin het God die Seun die sogenaamde Saligsprekinge aan die mense gegee ("Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemele", "Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word", "Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe" (verder - Matteus 5: 3 -16) en het die begrip van die 10 gebooie geopenbaar. Die gebod "Moenie doodmaak, wie doodmaak, is onderhewig aan oordeel nie", verander in "elkeen wat tevergeefs op sy broer kwaad is, is onderhewig aan oordeel" (Matteus 5: 17-37), "Moenie egbreuk pleeg nie" - c "... elkeen wat na 'n vrou met wellus kyk, het reeds in sy hart owerspel met haar gepleeg ..." (Matteus 5: 17-37). Dit was in die Bergrede dat die volgende gedagtes geklink het: "Wees lief vir jou vyande, seën diegene wat jou vervloek, doen goed aan die wat haat jy en bid vir diegene wat jou vervloek ”(Matteus 5: 38-48; 6: 1-8),“ Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie ... ”(Matteus 7: 1-14),“ Vra, en dit sal aan u gegee word. ; soek, en jy sal vind; klop, en dit sal vir jou oopgemaak word; want elkeen wat vra, ontvang "(Mattheüs 7: 1-14)." Net soos jy wil hê dat mense aan jou moet doen, so moet jy ook met alles doen hulle; want hierin is die wet en die profete "(Matt. 7: 1-14).

Die Bybel is die heilige boek van Christene. Dit bestaan ​​uit twee dele: die Ou Testament en die Nuwe Testament. Laasgenoemde bestaan ​​op sy beurt uit vier Evangelies: Matteus, Johannes, Markus en Lukas, 'Handelinge van die apostels' en 'Openbaring van Johannes die teoloog' (bekend as die Apokalips).

Die belangrikste bepalings van die Christelike leer is 12 dogmas en 7 sakramente. Hulle is in 325 en 381 by die eerste en tweede ekumeniese rade aangeneem. 12 dogmas van die Christendom word gewoonlik die geloofsbelydenis genoem. Dit weerspieël waaraan die Christen glo: in een God die Vader, in een God die Seun, dat God die Seun uit die hemel neergedaal het vir ons verlossing, dat God die Seun op aarde opgeneem is deur die Heilige Gees en Maria die Maagd, dat God die Seun vir ons gekruisig is, op die derde dag opgewek is en opgevaar het na die hemel na God die Vader, by die wederkoms van God die Seun tot oordeel oor lewende en dode, in die Heilige Gees, in die een Heilige Katolieke Apostoliese Kerk, in die doop en uiteindelik in die opstanding en die ewige lewe wat kom.
Die sewe Christelike sakramente word tans deur beide die Ortodokse en Katolieke kerke erken. Hierdie sakramente sluit in: doop (aanvaarding van 'n persoon in die boesem van die kerk), chrismasie, nagmaal (nader aan God kom), bekering (of belydenis), huwelik, priesteramp en seën van olie (om van die siekte ontslae te raak).

Die simbool van die Christelike geloof is die kruis. Die kruis in die Christendom is aangeneem ter nagedagtenis aan die marteldood van Jesus Christus. Die kruis versier Christelike kerke, geestelike klere, kerklike literatuur en word gebruik in Christelike rituele. Boonop dra gelowiges 'n kruis (meestal ingewy) op hul liggame.

Die eerbied vir die Maagd word 'n belangrike plek in die Christendom gegee. Vier van die belangrikste Christelike vakansiedae word aan haar opgedra: die geboorte van die maagd, die inleiding tot die tempel van die maagd, die aankondiging van die maagd en die dormisie van die maagd. Baie kerke is tot haar eer opgerig en ikone is geverf.

Priesters in die Christendom het nie onmiddellik verskyn nie. Eers na 'n laaste onderbreking met die Judaïsme en 'n geleidelike verandering in die sosiale stratum van die vroeë Christelike samelewing, het daar 'n geestelikes verskyn in die Christelike omgewing, wat alle mag in eie hande geneem het.

Christelike ordonnansies en rituele is nie onmiddellik gevorm nie. Die sakrament van die doop is eers aan die einde van die 5de eeu bepaal, waarna die sakrament van die nagmaal (die Eucharistie) gevorm is. Toe het chrismasie, salwing, huwelik, berou, belydenis en priesteramp geleidelik in Christelike rituele begin verskyn.

In die Christendom is beelde van heiliges verbode. Soos verbode en enige voorwerpe van eerbied, in die aanbidding waarvan 'n aantal Christene afgodery gesien het. Die omstredenheid oor ikone het eers in 787 by die sewende (Nicene) ekumeniese raad tot 'n logiese gevolgtrekking gekom, wat die voorstelling van gewyde persone en verwante gebeure moontlik gemaak het, sowel as aanbidding daarvan.

Die Christelike Kerk is 'n spesiale goddelike-menslike organisasie. Maar geensins histories nie. Die Christelike Kerk is 'n mistieke formasie, wat gelykstaande is aan God, sowel lewende as reeds dooie mense insluit, of met ander woorde siele wat volgens die Christendom onsterflik is. Terselfdertyd ontken moderne teoloë natuurlik nie die sosiale komponent van die Christelike kerk nie, maar vir hulle is dit nie die belangrikste punt om die wese daarvan te bepaal nie.

Die verspreiding van die Christendom in Rome hou verband met die krisis van die antieke samelewing. Hierdie sosio-historiese faktor, wat die opkoms van die onsekerheid in die samelewing veroorsaak het deur 'n gevoel van onsekerheid in die antieke wêreldorde en gevolglik kritiek op die antieke orde, het 'n direkte invloed op die verspreiding van die Christendom binne die Romeinse Ryk gehad. Die onenigheid tussen verskillende lae van die Romeinse samelewing, wat antagonistiese paartjies verteenwoordig, soos vrye mense en slawe, Romeinse burgers en onderdane van die provinsies, het ook die algemene onstabiliteit in die samelewing verhoog en die bevordering van die Christendom gehelp, wat onder mense bevestig het die idee van universele gelykheid en verlossing in 'n ander wêreld. ...

In die Romeinse Ryk is Christene altyd vervolg. Van die begin van die ontstaan ​​van die Christendom tot die IV-eeu was dit so, toe die imperiale mag, wat die verswakking van die beheer oor die land gevoel het, begin soek na 'n godsdiens wat al die mense van die ryk sou verenig en uiteindelik op die Christendom sou vestig. In 324 verklaar die Romeinse keiser Konstantyn die Christendom die staatsgodsdiens van die Romeinse Ryk.

Daar was nog nooit eenheid binne die Christendom nie. Verteenwoordigers van die Christelike geloof het voortdurend gesprekke gevoer oor Christologiese onderwerpe wat drie hoofdogmas aangeraak het: die drie-eenheid van God, die menswording en die verlossing. Dus het die eerste Raad van Nicaea, waarin die Ariese leerstelling veroordeel is dat God die Seun nie met God die Vader saamhang nie, 'n enkele Christelike begrip van hierdie dogma gevestig, waarvolgens God begin definieer het as die eenheid van drie hipostases, wat elkeen ook 'n onafhanklike persoon is. Die derde ekumeniese raad, wat die naam Efese ontvang het, het in 431 die Nesteriaanse kettery veroordeel, wat die idee van die geboorte van Jesus Christus van die Moeder van God verwerp het (die Nestoriërs het geglo dat 'n man uit die Maagd Maria gebore is, en toe 'n godheid in hom binnekom). Die vierde (Chalcedoniese) ekumeniese raad (451) is toegewy aan die verdediging van die dogma van verlossing en inkarnasie van God, wat die gelyke teenwoordigheid bevestig het in die persoon van Christus, menslik sowel as goddeloos, onverenig en onlosmaaklik verenig. Die vraag na die uitbeelding van Jesus Christus is selfs later beslis - in die 6de eeu by die vyfde (Konstantinopel) Ekumeniese Raad (553), waar daar besluit is om die Seun van God uit te beeld as 'n man, nie as 'n lam nie.

In die Christendom was daar verskeie groot skeuringe. Verskille in godsdienstige sienings is meestal veroorsaak deur verskille in die sosiale en godsdienstige lewe van verskillende Christelike gemeenskappe. Dus het die leer van die Monofisiete in die 5de eeu in Bisantium ontstaan, wat nie Christus as mens en God wou erken nie. Ondanks die veroordeling van hierdie lering deur een van die ekumeniese rade (415), het dit na sommige Bisantynse provinsies soos Egipte, Sirië en Armenië versprei.
Een van die grootste word beskou as die skeuring van die 11de eeu, wat plaasgevind het toe die Romeinse Ryk in die westelike en oostelike gebied verdeel is. In die eerste, in verband met die val van die mag van die keiser, het die gesag van die Romeinse biskop (pous) sterk toegeneem, in die tweede, waar die imperiale mag behou is, is die aartsvaders van die kerke van die benadering tot mag ontneem. Historiese toestande vorm dus die basis vir die verdeling van die eens verenigde Christelike kerk. Daarbenewens het sekere dogmatiese en selfs organisatoriese verskille tussen die twee kerke begin, wat gelei het tot die finale onderbreking in 1054. Die Christendom verdeel in twee takke: Katolisisme (Westerse Kerk) en Ortodoksie (Oostelike Kerk).
Die laaste skeuring van die Christendom het tydens die Hervorming binne die Katolieke Kerk plaasgevind. Die anti-Katolieke beweging wat in die 16de eeu in Europa gevorm is, het gelei tot die skeiding van verskillende Europese kerke van die Katolisisme en die skepping van 'n nuwe neiging in die Christendom - Protestantisme.


Kyk die video: Skande in Eden (Augustus 2022).